Tavelguide

Uppdaterad: 2008-01-28

Blandade tavlor

Repeterbaliser

Betydelse: Tavlan utmärker repeterbaliser. Repeterbalisen uppdaterar försignalbeskedet från föregående signal. Vid plattform används normalt den blå u-tavlan, men repeterbalistavlan börjar ersätta den.

Fiktiv försignal

Betydelse: Tavlan utmärker fiktiv försignal, där det lämnas ATC-försignalinformation som inte har lämnats tidigare. Endast före fristående försignal där sth >130km/h. Placerad på avstånd från huvudsignalen enligt normaltabellen.

 • Det förekommer fast 00-kodade ("vänta stopp" ATC-besked) fiktiva försignaler, vilket gjordes för att få ned hastigheten för tåg till 130km/h vid den fristående försignalen så tåget kan bromsa till stopp om den skulle visa "vänta stopp".

Kilometertavla

Står varje kilometer och visar antal kilometer till 0 punkten (där km = 0). Står vanligen på vänster sida om spåret om man utgår från 0 punkten. 0 punkten är vanligen järnvägens huvudort.

Ljudsignaltavla

Ljudsignaltavlor anger där ljudsignalen "tåg kommer" skall ges (ca 3-4 sekunders tut). Vanligen placerad 250m före orsaksplatsen till tavlan. Kan vara tex bergsskärning eller kurva med dålig sikt.

Ljudsignaltavla med tilläggstavla "dagtid"

Ljudsignaltavla med tilläggstavla "dagtid" eller "nattmössa" populärt kallad, skall "tåg kommer" endast ges dagtid mellan 06:00 och 22:00.

Ljudsignaltavla med tilläggstavla "V"

Ljudsignaltavla med tilläggstavla "V" ska "tåg kommer" ges två gånger, en när tavlan passeras och en halvvägs mellan tavla och vägkorsning. Är sikten nedsatt pga dimma/snö/regn ges "tåg kommer" upprepade gånger fram till vägkorsningen.

Dvärgsignalsluttavla

Dvärgsignalsluttavlan markerar slut på dvärgsignalerat område. Innebär att bortom den tavlan måste växlar läggas manuellt och man måste själv hålla koll på andra fordonsrörelser (samma som för dvärgsignalsbeskedet "snett höger"). Tavlan får passeras med 50m om vid tex rundgång, i annat fall måste man ha tillstånd från tkl/ställverket/depån.
BVF: En dvärgsignalsluttavla skall finnas vid slutet av en signalerad sträcka som börjar vid en dvärgsignal som kan visa ”lodrätt” eller ”snett vänster” om inte signalsträckan slutar vid

 • en annan dvärgsignal
 • en huvudsignal
 • en stoppbock
 • en tavla "gräns för växling"
 • stationsgränsen mot linjen

Gräns för växling

Gräns för växling markerar hur långt ut på stationen du kan växla utan att behöva kontakta tågklareraren för att få ett tillstånd (utöver det starttillstånd du tidigare fått för att påbörja växling). Går du förbi tavlan kan det innebära att du belägger en spårledning eller liknande som hindrar övriga fordonsrörelser på stationen. Ofta placerad 100m bortom utfartsväxeln eller liknande, för att det ska finnas 100m skyddssträcka kvar fram till infartssignalen.

Lyft spårröjare

Lyft spårröjare (gäller arbetsfordon). Betydelse: Fordon måste omedelbart höja spårröjare (snöplogar och dylikt) pga av spårnära hinder såsom järnvägsövergångar, broar och plattformar.

ATC balis tavla 1

Märker ut ATC-balis. Placering på marken.

ATC balis tavla 2

Märker ut ATC-balis. Placering på vardera luftledningsstolpe på båda sidor om ATC-balisen.

Huvudsignaltavla

Betydelse: "stopp". Huvudsignaltavla används när infartssignal tillfälligt saknas vid tex signalbyte/reparation. Ytterst ovanligt förekommande.

Stoppförbudstavla

Stoppförbudstavla betyder att fordon inte får stanna så att uppfälld strömavtagare hamnar mellan två sådana tavlor. Pilspetsarna pekar åt det spår som tavlan gäller för. Stoppförbudstavla hittas vid sugtransformator och sitter på luftledningsstolparna på båda sidor om den.

Uppehållstavlor "U-tavlor"

U-tavla anger stopplatsen för resandetåg med uppehåll för trafikutbyte. Finns tavlor både med U och med tåglängd skall tåget stanna med framänden vid den tavlan som motsvarar tågets längd. Tavla med U skall inte passeras. Finns det bara tavla med U, anger denna stopplatsen, oberoende av tåglängd. (Anm. Även om U-tavla anger att stopplatsen är invid en huvudsignal, skall tåget stannas så att huvudsignalen kan iakttagas). Skillnaden på vit och blå U-tavla är att strax bakom den blå U-tavlan finns repeterbaliser, detta är något som dock inte alltid efterföljts i verkligheten. Stopplatstavlan har normalt inte en repeterbalisgrupp vid sig.

Vit U-tavla
Vit U-tavla med tåglängd i meter.

Blå U-tavla

Används för att tåg snabbt ska få uppdaterad ATC-information (balis placerad precis bakom tavlan och huvudsignalen står en bit bort). Se även tilläggstavla repeterbaliser.

Blå U-tavla med tåglängd i meter

Anger att tåg p g a balisgruppernas placering inte bör stanna mellan den blå tavlan och nästa vita eller blå U-tavla. Tåget bör stanna vid eller strax före tavlan för att snabbt få uppdaterad ATC-information vid avgång (balisen placerad precis bakom tavlan). Se även tilläggstavla repeterbaliser.

Stopplatstavla

Gäller alla tåg utom resandetåg med uppehåll för trafikutbyte, tavla med tåglängd i meter. Finns i regel bara på station, i utfartsänden strax före vägkorsning eller platformsövergång för att tåg som väntar på möte inte ska blockera vägen, samt på godsbangårdar.

Hastighetstavlor

Hastighetstavla med siffror

Hastighetstavla anger dels början och slut av sträcka där hastighetsnedsättning med tavlor gäller, dels punkt där banans sth ändras. Tavla kan även finnas för att upprepa beskedet för tåg från anslutande spår eller för utgångståg.

Hastighetstavla med siffror och tilläggstavla 'inskränkning'

Om hastighetstavlan bara gäller visst tågslag, tågspår e d är den försädd med tilläggstavla 'inskränkning'.

Hastighetstavla med tilläggstavla 'ATC-överskridande'

Anger att vissa tåg (med procentuellt överskridande) får framföras med en högre hastighet, som bara framgår av ATC-besked.

Hastighetstavla med pilspets uppåt

Betydelse: Anger att sth är 160 km/h eller högre (framgår bara genom ATC-besked). Används vid all hastighetshöjning, som tex 90km/h -> 180km/h eller 160km/h -> 200km/h.

Hastighetstavla med pilspets nedåt

Betydelse: Innebär början på sträcka med lägre sth (gäller bara där sth är över 160 km/h och sänks till lägst 160km/h, framgår bara genom ATC-besked). Vid hastighetssänkning från tex 200km/h till 150km/h så används vanlig hastighetstavla för 150km/h.

Förvarningstavla

Betydelse: Tavlan förvarnar om en följande hastighetstavla som innebär lägre sth; hastigheten framgår av ATC-besked. Tavlan finns endast då ATC-besked lämnas före orienteringstavlan för lägre hastighet. Förvarningstavlan är placerad minst 1300 m före hastighetstavlan och max 3000 m enligt normaltabellen.

Placering av hastighetstavlor

 • Om 200km/h är tillåtet för alla tåg
  Hastighetstavla med 'pilspets uppåt'. Sth framgår endast av ATC besked.
 • Om 200km/h är tillåtet för endast tåg med procentuellt överskridande
  Om hastigheten är 160km/h räcker det med en 160 tavla med tilläggstavla 'atc-överskridande' (160km/h*1.3=208km/h).
 • Sth nedsättning från över 160km/h till lägst 160km/h
  Vid sänkning från tex 200km/h till 160km/h ser det ut såhär. Först en förvarningstavla på minst 1300m, sedan orienteringstavla med tilläggstavla "pilspets nedåt" på 1000m och sist hastighetstavla med pilspets nedåt.
 • Sth nedsättning till 130km/h
  Vid sänkning från tex 200km/h till 130km/h eller 160km/h till 130km/h ser det ut såhär. Först en förvarningstavla på minst 1300m, sedan orienteringstavla för lägre hastighet på 1000m och sist hastighetstavla med siffror.

Orienteringstavla

Orienteringstavla för trafikplats

Tavlan orienterar om hållplats eller linjeplats. Den står i regel på försignalavstånd före trafikplatsen och anger dess signatur.

 • Övergångsvis förekommer tavlan även utan den undre tavlan med tplsignatur. Även före ett hållställe kan tavlan förekomma. Tavlan kan saknas före viss hållplats, varvid uppgift om detta finns i linjeboken.

Orienteringstavla för huvudsignal

Tavlan orienterar om mellanblocksignal, linjeplatssignal eller infartssignal, om denna saknar fristående försignal. Tavlan står i regel på försignalavstånd före huvudsignalen.

 • Även före mellansignal, utfartssignal och utfartsblocksignal kan
  tavlan undantagsvis förekomma. I regel saknas dock tavlan före
  dessa signaler, därför måste föraren vid behov påbörja bromsning
  vid den föregående huvudsignalen om denna visar "kör, vänta stopp"

Orienteringstavla för huvudsignal med tilläggstavla 'tplsignatur'

Om tavlan orienterar om en infartssignal, är den försedd med tilläggstavla 'tplsignatur'. Detta används då infartssignalen är försignalerad i föregående mellanblocksignal och alltså saknar fristående försignal.

 • Tilläggstavla 'tplsignatur' kan saknas på tavla före infartssignal på sträcka utan linjeblockering.

Orienteringstavla för huvudsignal med tilläggstavla 'avstånd'

Vid avvikelse från försignalavståndet är den försedd med tilläggstavla 'avstånd'.

Orienteringstavla för lägre hastighet med siffror

Tavlan orienterar om en följande hastighetstavla som innebär lägre sth. (Om hastigheten skall sänkas från 40km/h eller lägre, behöver ingen orienteringstavla finnas.) Anger den sth som är medgiven från hastighetstavlan. Är normalt placerad 1000m före hastighetstavlan.

Orienteringstavla för lägre hastighet med siffror och tilläggstavla 'inskränkning'

Om tavlan bara gäller visst tågslag, tågspår e d är den försedd med tilläggstavla 'inskränkning'. Tavlan kan vara försedd med "Gäller ej alla spår".

Orienteringstavla för lägre hastighet med siffror och tilläggstavla 'ATC-överskridande'

Anger att vissa tåg (med procentuellt överskridande) får framföras med en högre hastighet, som bara framgår av ATC-besked. Har alltså den kommande hastighetstavlan tilläggstavla 'atc-överskridande' så har även orienteringstavlan den.

Orienteringstavla för lägre hastighet med siffror och tilläggstavla 'avstånd'

Om inte orienteringstavlan står på 1000m kan den vara placerad:

 • på kortare avstånd än 1000m, om bromsavståndet är tillräckligt, eller
 • på upp till 1200m avstånd,
varvid tilläggstavla 'avstånd' finns.

Orienteringstavla för lägre hastighet med pilspets nedåt

Anger att sth från den följande hastighetstavlan är 160km/h eller högre (framgår bara genom ATC-besked). Placerad på 1000-1200m före hastighetstavlan.

Orienteringstavla för vägskyddsanläggning

Tavlan orienterar om V-försignal eller V-signal. Är normalt placerad 6*sth meter före vägkorsningen. Tavlan markerar den punkt där förare på tåg skall kontrollera:

 • att V-försignal visar "nästa V-signal visar rörelse tillåten" (fast gult sken), eller
 • att V-signal visar "rörelse tillåten" (fast vitt sken),
och, om så inte är fallet, genast inleda fullbromsning och ge "tåg kommer" upprepade gånger.
Tavlan finns i regel inte i följande fall:
 • om det finns beroende mellan vägskyddsanläggningen och en huvudsignal, så att denna inte kan visa "kör" utan att V-signalen visar "rörelse tillåten",
 • om sth över vägkorsningen är högst 40km/h,
 • före vissa vägskyddsanläggningar med endast ljud- och ljussignaler mot vägen och där V-försignal saknas.

Orienteringstavla för vägskyddsanläggning med tilläggstavla 'inskränkning'

Om tavlan bara gäller för tåg från eller till visst spår, är den försedd med tilläggstavla 'inskränkning'.

Signalers tilläggstavlor

Försignalering

Betydelse: Visar att signalen inte automatiskt går till "stopp" vid fel på försignalsken. Om signalen visar enbart signalbild "kör" skall föraren handla som om den dessutom hade visat "vänta stopp". Detta för att få förbättrad tågföring om försignalbeskedet är trasigt så att signalen inte går om till stopp som annars är fallet och §70 förfarandet undviks (medgivande att passera signal i stopp).
Placering: Sitter vanligen på de flesta infartssignaler. Förekommer också på mellansignaler (4- och 5-skenssignaler).

ATC restrektion

Betydelse: Visar att föraren kan vänta sig ett restrektivt ATC-förbesked utan att signalen visar restrektiv bild. Används tex på sista mellanblocksignalen innan infartssignalen för att lämna 0P besked eller tex 4A.
Placering: Kan förekomma på samtliga huvudsignaler och fristående försignaler.

Förreglar växel

Betydelse: Tilläggstavlan “förreglar växel” skall finnas på linjeplatssignaler samt på utfartssignaler och blocksignaler om signalen i körställning kontrollerar någon växel på linjen.
Placering: På utfartsblocksignal, utfartssignal, mellanblocksignal eller linjeplatssignal närmast före växeln.

Förreglar rörlig bro

Betydelse: Tilläggstavlan “förreglar rörlig bro” skall finnas på linjeplatssignaler samt på utfartssignaler och blocksignaler om signalen i körställning kontrollerar någon rörlig bro på linjen.
Placering: På utfartsblocksignal, utfartssignal, mellanblocksignal eller linjeplatssignal närmast före bron.

Tilläggstavlor

ATC börjar

Betydelse: Sträcka med ATC börjar. Placeras där ATC börjar, tex vid gång från sidospår eller där ATC börjar på station som inte är ATC utrustad. Balisgruppen aktiverar ATC:n så den tar emot ATC information.

ATC slutar

Betydelse: Sträcka med ATC slutar. Placerad vid infarten till station som inte är ATC utrustad eller till sidospår. Balisgruppen "släcker" ATC:n, ingen takhastighet övervakas.

ATC 80

Betydelse: Med inkopplad ATC får tåg framföras med sth 80 km/h.

Ej ATC

Betydelse: Tavlan är inte ATC utrustad (saknar baliser). Placerad på hastighetstavla/orienteringstavla, markerar att de inte ingår i ATC systemet. Används framförallt vid Stax25 nedsättningar då dessa inte ingår i ATC systemet utan föraren får på tågordern order om nedsättningen och måste själv se till att sänka hastigheten vid hastighetstavlan.