ATC guide

Uppdaterad: 2005-10-20

ATC Panelen

Vad som är vad på panelen

 1. Växlingsknapp/lampa (röd)
  Kopplar ur stora delar av ATC systemet för att man ska kunna växla ifred. (Se mer detalj efter listan).
 2. Förindikator (orangegul)
  Visar kommande hastighetsbegränsning. (Se mer detalj efter listan).
 3. ATC-felslampa (röd)
  Tänds vid ATC-fel på fordon.
 4. Balisfelslampa (gul)
  Blinkar vid balisinformationsfel vid senast passerade balisgrupp. Ej vid baliskongruensfel.
 5. Lampa för hög hastighet (grön)
  Blinkar vid +5 km/h överhastighet samt tonstötar f2.
 6. Huvudindikator (grön)
  Visar gällande största tillåtna hastighet.
 7. Lossningsknapp/lampa ATC-broms (gul)
  Tänds vid ATC-broms (fast sken). ATC-broms med driftbroms ges vid +10 km/h överhastighet, vid +15 km/h överhastighet utlöses nödbroms. När hastigheten är under +5 km/h överhastighet börjar lampan blinka och knappen kan tryckas in för kvittering/lossning av ATC-broms.
 8. Höjningsknapp/lampa (grön)
  Vid halvutrustad hastighetsnedsättning (höjningslampan blinkar) trycks höjningsknappen in vid nedsättningens slut, efter körd tåglängd visas höjd hastighet. Om flera halvutrustade nedsättningar "går i" varandra, kan alla kvitteras vid den sistas slut, höjningsknappen trycks in lika många ggr som antal halvutrustade nedsättningar som passerats. Efter tågegenskapskod blivit inmatad trycks knappen in.
 9. Bromsverksomkopplare
  150 kPa = normal driftbroms eller 100 kPa = 2/3 dels driftbroms. 100 kPa används vid nedsatt friktion mellan hjul och räl, ATC-systemet beräknar då mjukare bromskurvor med max 100 kPa driftbroms. Nödbroms är dock alltid 150 kPa.
 10. Stoppassageknapp (röd)
  Hålls in vid passage av signal i stopp (§70), växlingslampan tänds. Då signalens balisgrupp passerats tänds 00 i huvudindikatorn, knappen kan släppas, samt 40 km/h övervakas. Vid passage av nästa signal visas 40 och efter att tåglängden körts återfås gällande takhastighet.
 11. Vridknapp: "Ljusstyrka".
 12. Vridknapp: "Ljudstyrka".
 13. Inmatningsknapp/lampa (röd)
  Trycks in när rätt tågvärden är inställda, inmatning sker till ATC-systemet.
 14. Hjul 1 & 2: Tågets sth
  1:a timhjulet 100-tal, 2:a tumhjulet 10-tal. 14 i värde = 140 km/h.
 15. Hjul 3: Tåglängd
  I hela 100-tal meter. Vid tåglängd max 100 meter anges 1 i värde, 101-200 meter anges 2 i värde osv.
 16. Hjul 4 & 5: Bromstillsättningstid
  Anges i sekunder. Vid 1 i tåglängd anges 5 sekunder, vid tåglängd 2 anges 6 sekunder osv.
 17. Hjul 6-8: Retardationstal
  Anges i m/s2. Tågets bromstal, bromsvikten delat med tågvikten, omvandlas till rätt retardationstal via tabell.
  Här matas tågegenskapskoden in vid Stax D (kod: 258 för Stax D, 298 för normalinställning), sedan trycks höjningsknappen in. För Stax E finns ingen tågegenskapskod.
 18. Hjul 9: Procentuellt överskridande
  Vissa fordon (framgår i linjeboken) får framföras med överhastighet på vissa sträckor. Värde 1 = 5% överskridande. 2 = 10% överskridande osv.
 19. Lampa: Mindre fel
  Indikerar att det finns en felkod lagrad eller fel på fordonet som ej påverkar ATC-systemet.

Grunder

Blinkande lampa är kvitteringsbar. Lång tonstöt ges vid ökad restrektion, kort tonstöt vid minskad restrektion.
Efter uppstart av ATC övervakas 40 km/h i 100 meter, endast höjningsknappen lyser med fast sken på panelen. När 100 meter körts blinkar höjningslampan.
Vid körning på område utan ATC trycks höjningsknappen in och höjningslampan slocknar, efter att inmatad tåglängd körts tänds huvudindikatorn och inmatad takhastighet visas samt övervakas.
Vid körning på område med ATC, skall höjningsknappen vid normalfall ej tryckas in. Vid passage av första huvudsignal slocknar höjningslampan och 40-övervakningen tas bort. "---" tänds i huvudindikatorn (80 km/h övervakas). Vid passage av nästa hastighetstavla fås gällande takhastighet upp i huvudindikatorn. Där tåg normalt startar upp ATC:n ges även gällande sth vid huvudsignalens baliser.
Takhastighet, följande takhastigheter övervakas: - hastighet från signal
- hastighet från tavlor
- av föraren inställd hastighet
ATC-systemet väljer den lägsta av dessa som gällande takhastighet.

Tonstötarna: Det finns två tonstötat, f1 och f2. f1 har en annan ton än f2 och används vid uppstart av ATC:n samt ATC-fel. Tonstötarna för f2 är antingen 0.25 sekunder långa (minskad restrektion) eller 0.5 sekunder (ökad restrektion). f2 0.25 sekunder ges också kontinuerligt då lampa överhastighet tänds.

ATC:n i praktiken

 • Huvudindikator:
  När första fordon passerat hastighetstavlan/signalen och den inställda tåglängden körts fås den nya takhastigheten upp i huvudindikatorn samt tonstöt f2 0.25 sekunder.
 • Intervaller:
  • Förindikering:
   När ATC-systemet får information om en restrektion (lägre gällande hastighet än gällande) visas kommande hastighet i förindikatorn, fast sken. Gällande takhastighet visas i huvudindikatorn.
  • Förblinksintervall:
   13 sekunder innan ATC-driftbroms, börjar förindikatorn blinka och tonstöt f2 ges i 0.5 sekunder.
  • Huvudblinkintervall:
   8 sekunder innan ATC-driftbroms, börjar huvudindikatorn blinka och målhastigheten visas, förindikatorn släcks samt tonstöt f2 0.5 sekunder ges.
  • Tonintervall:
   3 sekunder innan ATC-driftbroms, två tonstötar f2 0.5 sekunder ges.
  • Villkorligt fullbromsintervall:
   0 sekunder innan ATC-fullbroms, tonstötar f2 0.5 ges. Bromsar man bättre än ATC:n så kan man "bromsa sig ur" ingreppet.
  • Ovillkorligt fullbromsintervall:
   -2 sekunder efter ATC-fullbroms, tonstötar f2 0.5 ges.
  • Nödbromsintervall:
   ATC-nödbroms.
Vid hastighetssänkningar gäller följande f.r.o.m. huvudblinkintervallet: om hastigheten är över målhastigheten blinkar huvudindikatorn sakta. Vid signal i stopp gäller även följande, stora 00/000 hastigheten är över målhastigheten och små oo/ooo hastigheten är under målhastigheten. Vid signal i stopp används följande besked i för- och/eller huvudindikatorn: 00 (40-övervakad signal) eller 000 (10-övervakad signal) visas för stopp i nästa huvudsignal. 00 betyder max 39 km/h ca 120 meter före signalen (knäet), efter detta övervakas 40 km/h som takhastighet (max +9 km/h utan ATC-broms). 000 betyder max 9 km/h ca 25 meter före signalen (knäet), efter detta övervakas 10 km/h som takhastighet (max +9 km/h utan ATC-broms). När knäet passerats slocknar nollorna i förindikatorn. Förindikatorn slocknar när knäet är passerat.

Växling: Fordonet måste stå stilla när växlingsknappen trycks in. Samtliga indikatorer släcks och lamporna ovanför inmatningsknappen och höjningsknappen blinkar. Takhastighet 40 km/h övervakas. Samtliga signaler i stopp kan passeras utan att ATC-broms utlöses inom en sträcka på 900 meter, oavsett om körriktningen ändras. Efter 850 meter ges en tonstöt f2 i 0.5 sekunder samtidigt som växlingslampan börjar blinka. Om växlingsknappen trycks in igen ges ytterligare 900 meter. När växlingen är slutförd trycks inmatningsknappen in. Om man aktiverar ATC:n i den hytten som kommer vara främst i tågets blivande färdriktning och gör uppstarten (självtesterna) och sedan trycker in växlingsknappen så slipper man ny uppstart när man avslutar växlingen med inmatningsknappen.

Andra tecken som kan visas på entalsiffrans plats i för- och/eller huvudindikatorn är:
 • L
  Lägre besked. Avnänds då två eller flera restrektiva hastighetsbesked vill visas samtidigt (vilket är omöjligt). L står för att ATC känner till fler lägre besked längre fram. Ex. i förindikatorn "-90L" vilket innebär att först väntar 90 km/h i takhastighet, därefter ytterligare lägre takhastighet, kan vara signal i stopp.
 • A
  Annan målpunkt. Målpunkten är inte signalen utan en annan punkt bakom signalen, i regel första motväxeln. Målpunkten kan finnas 100-tals meter bakom signalen och denna metod sparar tid då det är onödigt om tåget måste åka tex 40 km/h 100-tals meter innan aktuell målpunkt. Om besked 4A getts ändras det till 40 vid målpunkten. Om inte målpunkten är första motväxeln sätts en målpunktstavla ut för att markera målpunkten. Endast en växel från ett håll kan signaleras med A-bortflyttning.
 • P
  Preliminär försignalering. Beskedet ges endast vid signal med tavla "ATC-restrektion". Målpunkten för en restrektion inte är den första signalen utan en signal längre bort. När sista signalen innan signalen i stopp passerats försvinner P och 00/000 visas i för- och/eller huvudindikatorn.
  - Målpunten är alltid en signal.
  - Hastighetsbeskedet gäller aldrig nästa signal.
  Ex 8P = 80 i målhestighet, 0P = 40-övervakad signal i stopp.
 • H
  Hinder. ATC-övervakad vägövergång, hinder kan finnas. 0 km/h som målhastighet men ATC-övervakningen upphör vid 40 km/h. Beskedet visas inte i förindikeringen eller förblinksintervallet utan direkt i huvudblinkintervallet. Detta innebär att H bara kan visas i huvudindikatorn.
  4H ges vid B1 om vägskyddet ej fungerar eller närvaro (via magnetslingor).
  5H-8H används om man har bra översikt över vägen samt att målpunkten flyttas ut närmare tåget.
  9H-(20H) i regel på stationer för att fälla plattformsbommar via tågdatasändare. Används för att få ned hastigheten så att bommarna hinner fällas.

ATC balis

 

 

Placering:

 • Huvudsignal:
  • Det skall finnas baliser vid samtliga huvudsignaler (inkl. huvuddvärgsignaler och blocksignaler) däremot aldrig vid dvärgsignaler.
  • Det finns alltid minst två baliser vid en huvudsignal. (A- och B-balis).
  • Om spåravsnittet efter signalen lutar nedåt bör det finnas en tredje balis (C-balis) som talar om för ATC-systemet ombord på tåget att det ska räkna med förlängda bromssträckor pga lutningen.
  • Om signalsträckan (avståndet från en huvudsignal till nästa huvudsignal i samma riktning) är kortare än tågets stoppsträcka måste tåget få information om detta i huvudsignalen före. Denna föregående huvudsignal skall då ha en extra balis för detta. (P-balis) Stoppsträckan beror förstås på tågets och banans sth. En X2:a (X2000) behöver t.ex. ca 2700m för att stanna från 200 km/h.
 • Fristående försignaler:
  • Skall oftast ha lika många baliser som huvudsignalen den förvarnar om.
 • Hastighetstavlor:
  • Skall ha två baliser.
 • Orienteringstavla för lägre hastighet:
  • Skall ha två baliser.
 • Plattformar där tåg stannar vid halva plattformen:
  • Har ofta repeterbaliser som en försignal strax framför stopp-punkten. Detta för att tidigt uppdatera ett tåg som stannat om läget framöver