Signalguide

Uppdaterad: 2005-10-20

Allmänt om Signaler

Förkortningar

Fsi = Fristående försignal. Siffran efter anger antalet lampor i signalen.
Hsi = Huvudljussignal. Siffran efter anger antalet lampor i signalen.
Hdvsi = Huvuddvärgsignal.
Dvsi = Växlingsdvärgsignal.
Försignalavstånd = 1000m.

Signalers placering

Signal som gäller för ett visst spår är normalt placerad till vänster om spåret. Vid flera spår i bredd är den dock normalt placerad till höger om spåret om spåret är längst till höger, som vid dubbelspår där signalerna är placerade på båda spårens yttersidor. Om signalen är placerad avvikande från denna regel så är signalen försädd med tilläggstavlan piltavla. På högerplacerad signal på enkelspår (eller annat spår där det inte kan misstolkas vilket spår signalen avser) saknas piltavlan.

Huvudsignaler

Vad är en huvudsignal?

Huvudsignaler är lite som tågens trafikljus; de meddelar föraren om han får köra eller måste stanna. Det finns olika typer av huvudsignaler; de kan ha från två till fem lampor som kan visa olika signalbesked (tex "kör", "kör 40" och "stopp". Huvudsignalerna med fyra och fem lampor har inbyggda försignaler, dvs utöver att vara huvudsignaler så är de även försignaler till nästföljnade huvudsignal och då behövs ingen fristående försignal för den. En resp. två lampor i fyra och fem lampors huvudsignalerna är till för att visa försignalbeskeden. Huvudsignal gäller för alla tågrörelser oavsett sort.

Signalbilder

<Text och bilder av signalbilder här / >

Signalkategorier

 • Infartssignal Finns på station vid stationsgränsen från linjen (ofta 200 m innan första växeln på stationen). Reglerar rörelse från linjen in på stationen. På mindre stationer är Hsi4 vanligast och Hsi5 på större stationer (där signalbilden "kör 40, kort tågväg" behöver visas).
 • Mellansignal Finns på huvudtågspår och alla sidotågspår inne på station. Reglerar rörelse inom stationen, eller mellan stationer som gränsar till varandra utan mellanliggande linje (ställverksområde). Mellansignalen kan vara en 2-5 lampors huvudsignal eller en huvuddvärgsignal. Sista mellansignalen före utfartsblocksignalen på ett spår kan aldrig visa "kör" om utfartsblocksignalen visar "stopp", då skulle inte inkommande tåg från linjen komma in på stationen då tåget ställt sig vid utfartsblocksignalen.
 • Utfartssignal Finns på station mot sträcka utan linjeblockering, antingen vid eller strax innanför stationsgränsen (=ytterplacerad), eller innanför yttersta växeln (=innerplacerad). Reglerar rörelse från stationen ut på linjen. Vid ytterplacerad utfartssignal används S-tavla där mellansignalerna skulle stått.
 • Utfartsblocksignal Finns på station mot sträcka med linjeblockering, vid eller strax innanför stationsgränsen. Reglerar rörelse från stationen ut på den första blocksträckan. På enkelspår utgörs den av en Hsi2, och på dubbelspår en Hsi4. Om avståndet till nästa infartssignal är högst 1400 m används en Hsi5.
 • Mellanblocksignal Kan finnas på linjen på sträcka med linjeblockering. Reglerar rörelse ut på följande blocksträcka. (Utfartsblocksignal och mellanblocksignal kallas gemensamt för blocksignal). På enkelspår är den en Hsi2 med fristående försignal, med många km mellan blocken. På dubbelspår utgörs den av en Hsi4 och saknar i regel fristående försignal, är placerade på ca 2000-3000 m avstånd från varandra, och då försignalerad genom en orienteringstavla med tilläggstavla "försignalering" på försignalavstånd innan mellanblocksignalen.
 • Linjeplatssignal Kan finnas på linjen på sträcka utan linjeblockering. Reglerar rörelse förbi en linjeplats Växlar och rörlig bro vid en linjeplats kan förreglas:
  • i närmast föregående utfartssignal eller blocksignal; denna sägs då ha linjeplatsfunktion
  • (på sträcka utan linjeblockering:) i linjeplatssignal; denna står i regel kort före linjeplatsen, men kan också vara placerad vid en föregående linjeplats.

Signalbeteckningar

<Text och förklarande bilder av signalbeteckningar här />

Försignaler

Vad är en försignal?

Försignalen anger vilken signalbild som man kan räkna med att närmast efterföljande huvudsignal visar. Försignal kan vara fristående eller inbyggd i huvudljussignal. Försignal gäller för tåg, vut och A-fordonsfärd. Den fristående försignalen finns med två och tre lampor. Fsi med två lampor används alltid innan Hsi med två lampor (och kan alltså bara signalera "vänta kör" och "vänta stopp"). Fsi med tre lampor används till försignalering av alla andra huvudsignaler och måste då även kunda försignalera "vänta kör 40" förutom de andra två nämnda.

Placering av fristående försignal

Den fristående försignalen är normalt placerad på försignalavstånd. Om försignalen är placerad på längre eller kortare avstånd anges detta med tilläggstavlan avstånd.
I regel används fristående försignal för försignalering av:

 • Infartssignal (dock ej om föregående blocksträcka är kortare än ca 1400m). Denna försignal har tilläggstavla "tpl signatur" men den kan saknas på sträcka utan linjeblockering där sth är högst 80 km/h.
 • Mellanblocksignal (om föregående blocksträcka är längre än ca 3000 m)
Försignal kan saknas för:
 • Linjeplatssignal, infartssignal och mellansignal, om signalen vid klar sikt kan ses på tillräckligt avstånd (orienteringstavla med tilläggstavla "försignalering" finns då på försignaleringsavstånd)
 • Utfartssignal.
I övrigt används inbyggd försignal i den närmast föregående huvudljussignalen, som alltså kan vara placerad på upp till 3000 m avstånd. När sådan inbyggd försignalering avser:
 • En mellanblocksignal eller infartssignal, finns före denna en orienteringstavla med tilläggstavla "försignalering" på försignaleringsavstånd.
 • En mellansignal, utfartssignal eller utfartsblocksignal, kan föraren därimot inte räkna med att få någon särskild orientering om avståndet dit.